תקנון האתר

1.1.        החנות משמשת כחנות אלקטרוני לרכישת מוצרים ו על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2.        תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

1.3.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות המקווננת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין רוני ארז לכל דבר ועניין.

1.4.        הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

1.5.        גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך

              מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

1.6.        תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7.        אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.

1.8.        השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה

               גם לנקבה במשתמע.

1.10.     ניתן להזמין ללא הגבלה פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר.(לא כולל את הזמנת סרטוני ההדרכה להם ישנה מערכת הזמנות אישית)

  1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

2.1.        המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא

               כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.

2.2.   לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה. אסורה הקנייה מתחת לגיל 18.

2.3 רשאי לרכוש ולהזמין את מוצרי שרותי האתר רק בעל הכרטיס הרשום הן בארץ והן בעולם. בכפוף לתעודת הזהות שלו או הדרכון.

2.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

  1. המוצרים המוצעים באתר

3.1.        עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח.

               ואת המחיר כולל דמי המשלוח.

3.2.  נתוני המוצר הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, ומדדית המוצר ואושר למכירה בישראל  על ידי היצרן/יבואן.

3.3.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

3.3 המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי   צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.

3.4.     קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי

3.13       ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

לאחר הרכישה תותר ביטול העסקה תוך כדי קבלת 20% מהתשלום עבור העסקה בחזרה. ביטול הרכישה יתאפשר עד ל 14 יום מאריך הרכישה.

3.14 המחיר הקובע הסופי של המוצר הינו בהתאם ובחופף לרגע רכישת המוצר ואישור של חברת האשראי. לא ניתן יהיה לשנות החיוב לאחר ביצוע העסקה , גם ובמידה שהמחיר באתר השתנה.

3.15  רוני ארז מתחייבת על בטוחות האתר ועל אמצעי התשלום. האתר מתחייבת להיות מקום מרחב מוגן לשימוש האשראי דרך דפים מאובטחים. חשוב לציין שפרטי האשראי אינם נשמרים באף מקום , אך ורק לצורך העסקה הנרכשת.

 3.16 רוני ארז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע רוני ארז ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות רוני ארז לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית רוני ארז לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור רוני ארז לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

4.00 הזמנת קורסים מקווננים.

4.1 הינם תחת הוראות ההפעלה המוצגות באתר. לא יוכל המשמש לבקש החזר לאחר תחילת השימוש במוצר.

 

×